• ساعت
2 شروع به کار سامانه پیامکی شرکت مهندسی سرمایه انسانی مهر امداد
قابل توجه همکاران محترم از تاریخ 1397/05/01 جهت تسهیل در خدمات الکترونیک ، سامانه پیامکی شرکت مهندسی سرمایه انسانی مهر امداد فعال گردید.
1397/05/01